На главную Тексты книг БК Аудиокниги БК Полит-инфо Советские учебники За страницами учебника Фото-Питер Техническая книга Радиоспектакли Детская библиотека

Малий флот. Нагурный, Перестюк И. — 1968 г

Василий Нагурный
Игорь Перестюк

Малый флот

на украинском языке

*** 1968 ***


PDF


Наша реклама: 500 радиоспектаклей на SD‑карте 64(128)GB — ГДЕ?..
Baшa помощь проекту: занести копеечку — КУДА?..      ОСТАТОЧНЕ ВИКШЧУВАННЯ МОДЕЛI
      Остаточна обробка корпусу, надбудов, ycix деталей палубного обладнання та мехашзмIв подхлявться в основному на таю етапи: тдготовку поверхнI виробiв для грунтування; грунтування; шпаклювання; фарбування та полхрування.
      Перед грунтуванням площини деревяних та металевих виробIв старанно зачищають напилками, надфIлями, наж-дачним папером. Зшмають нерIвностI, залишки припою та кислоти в мшцях паяння або клею на деревяних виробах.
      На зачищену поверхню мяким пензлем наносять спочатку тонкий шар грунтовки, а теля того як вона просохне, накладають два-три шари шпаклIвки, зарIвнюючи Bci загли-бини поверхш.
      При шпаклюванш деревяного виробу шари шпаклIвки накладають на всю його площу, щоб створитн рIвний фон для фарбування.
      Накладати шпаюивку треба дуже тонкими шарами, не збIлыпуючи ваги виробIв. НIпаклIвку накладають на поверхню металевими або гумовими лопатками — шпателями. Для покриття невеликих площин користуються лопатками, вирЬ заними з тонкох авIащйноi фанери.
      При юлькаразовому шпаклюванш новий шар накладають теля остаточного просихання попереднього.
      Прошпакльовану поверхню деталей зачищають спочатку наждачним, потхм птфувальним папером, Уважно огляда-ючи вирIб з ycix 6oniB пIд рIзними кутами зору, виявляють найменпи нерIвностх, вибошки, яю зашпакльовують пензлем.
      Великi площини зачищають наждачним папером або uiKi ркою.
      Якщо вирIб покрито штрошлактвкою, то шюрку змо-чують гасом, що розчиняе шпаклIвку, робить ii еластичною i дозволяв добре зарIвняти оброблювану поверхню.
      Перед фарбуванням оброблену поверхню ще раз грунту-ють рщкою шпаюпвкою (грунтом), теля чого фарбують, на-носячи тонкий, рIвномIрний шар фарби потрIбного кольору пензлями або розпилювачем.
      Фарбуючи корпус та imai деталi моделI, послщовно й правильно наносьте кольори. Памятайте, що чорш, червош, зелет, сит фарби значно штенсивнши, шж свiтлI — 6uii, жовп та шли. Якщо пофарбувати поверхню спершу в черво-ний кол ip, а попм у бший, то червона фарба проступатиме, i ми не матимемо чистого бIлого кольору.
      У таких випадках, коли фарби рIзнох IнтенсивностI межують, на поверхню спочатку наносить свIтлI, а потIм темнI кольори.
      Застосування штрофарб значно прискорюе фарбування аавдяки тому, що вони швидко висихають. Проте використовувати нггрофарби можна тьпьки тодI, коли поверхню попередньо оброблено штрогрунтами та штрошпаклIвками.
      Останшм часом набувають поширення noei синтетична фарби — полIхлорвпиловI, пентафталевх та iHnii. Вони бува-ють рIзних кольорIв. Наносять щ фарби розпилювачем, рщ-ше пензлем.
      Працювати з фарбами треба в спещальному примпценвд, обладнаному потужною вентилящею, щоб могли вивггрю-ватися шшдливI випари.
      Надто складно при фарбуванш моделI сумпцувати межх двох кольорiв, як, наприклад, при окреслент ватерлшп.
      Передусхм для наведения ватерлшп треба виготовити рейсмус, що складаеться з вертикального деревяного стояка, закршленого на тдетавщ (рис. I78). На стояк насаджують ковзаючу рейку з гвинтом, на кшець якого закршлю-ють гостро тдетруганий чорний олIведь. Модель встановлюють на рIвному столi так, щоб майбутня ватерлхшя була паралельна площиш стола, i на борту, посуваючи рейсмус навколо корпусу, прокреслюють контур ватерлшп Перед цим над во дна частина борту мае бути начисто пофарбована в потрIбний KOJiip.
      На надводну частину корпусу, на piBHi накресленого контура ватерлшп, наклеюють трафарет (рис. I79) — змочений у водц пропарафшований, рiвно обрIзаний лщ лшШку nanip, медичний пластир або пластмасову смужку.
      Рештки води з трафарету зшмають ватним тампоном i фарбують тдводну частину.
      Фарбувати починають вщ трафарету.
      Користуватися трафаретом з твердого паперу не слIд: вш погано облягае овальну форму корпусу, i через це важко вщбитн ЧIтку межу мIж кольорами.
      ВатерлIшю також вщбивають накладеними з обох ботв трафаретами або наводять невеликими мякими пензлями ВЩ руки.
      Колiр ватерлшп, коли вона потрхбна, вибирають залежно вiд кольорхв надводноI i тдводноi частин корпусу, щоб вона добре вирiзнялася на загальному тлI.
      МоделI фарбують у такi кольорн, що й справжш судна. На вШськових кораблях борти, надбудови й переважну кшьюсть палубних мехашзмхв фарбують у йрий колIр pieних вщтшшв (шаровий), тдводну частику — в червоний, зелений, чорний.
      На моделях пасажирських суден борти фарбують у 6i-лий, чорний, зеленкуватий, жовтий кольори; надбудови, щогли, мехашзми—у бiлий, кремовий; тдводну частину— в червоний, зелений, чорний.
      На^вантажних суднах борти фарбують у балий, йрий, чорний кольори; надбудови — в бIлий, йрий; щогли — в 6i-лий, жовтий; тдводну частину — в червоний, зелений, чорний.
      Ниш на багатьох суднах е «пояс» змшноi ватерлшп. Розташований вш там, де шдводна частина при розванта* женщ судна винурюсться з води. Тому залежно вщ лри-значення судна висота цього поясу коливавться вщ 0,5 м до шлькох метрIв. Фарбують пояс у зелений, червоний, червоно-коричневий кольори. При цьому дуже часто щ кольори контрастт до кольорiв пщводноi частини i борту.
      Моделi йсторичних кораблIв треба фарбувати в й кольори, що ix кораблI мали в натурi.
      Останшм часом кольори суден торговельного флоту стали pi3HOMamTHUiii. Моделкти можуть не обмежуватися пере-рахованими кольорами, але фарбувати моделI треба з ху-дожшм смаком, не захоплюючись надмIру рIзнобарвним оформлениям.
      Шлька слIв про виготовлення палуб з iMiTanieio деревя-ного настилу. Добра палуба виходить з оргскла завтовшки I,5—2 мм. На нижньому бощ палуби накреслюють голкою чи шилом лши дощок палубного покриття (рис. I80) i за-тирають ix тушшю або наводять рейсфедером з тушшю, не прорIзуючи канавок. ДалI цей 6iK фарбують тд колIр сосни, дуба тощо. Палуби можна креслити тушшю на фарбовано-му nanepi, фанерi. ЗрIдка використовують для цього чисту фанеру або шпон, а ще рщше зустрiчаеться шкрустована (набiрна) палуба.
     
      ЗагальнI положения ...28
      Будова корпусу судна ... . 29
      Виготовлення корпусов моделей з деревяних брускев ... 33
      Виготовлення корпусу э дощок ... 37
      Виготовлення Kopnycie з гтаперу ... 38
      Ha6ipni деревяш корпуси ...40
      Виготовлення KopnyciB швидкIсних моделей ...44
      Виготовлення KopnyciB i щогл моделей яхт ...45
      Виготовлення металевих KopnyciB ... 49
      Виготовлення корпусу з внутршипм креплениям ...51
      НабIрний металевий корпус ...52
      Виготовлення та установка палуби ... 57
      ОсоблнвостI виготовлення корпусIв пiдводНИХ ЧОВН2В...59
      Роздм третШ
      ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ MEXAHI3MIB У КОРПУСI
      ГумовI двигуни ...60
      Виготовлення й установка мотор ноi групи 62
      Гребнi гвинти...67
      Стеркове обладнання ... 7I
      НАДБУДОВИ Й ПАЛУБЫi МЕХАНI3МИ
      Характеристика надбудов та способи ix
      виготовлення...76
      Макети палубного обладнання та мехашз-
      Вавтажне обладнання ...83
      Рятувалъне обладнання...9I
      ЯвIрне та швартове обладнання ... I0I
      НавIгащйне та штурманське обладнання . II0
      ДеталI палубного оскащення...I22
      Деталi озброення моделей кораблIв . . . I29
      Осгаточне внкIнчування модел) ... I38

 

 

 

НАША реклама: 500 радиоспектаклей на SD‑карте 64(128)GB — ГДЕ?..
BAШA помощь проекту: занести копеечку — КУДА?..

 

На главную Тексты книг БК Аудиокниги БК Полит-инфо Советские учебники За страницами учебника Фото-Питер Техническая книга Радиоспектакли Детская библиотека


Борис Карлов 2001—3001 гг.